RETERRA ESTATE OÜ
Real Estate Development

Reg.nr. 12809907
Tallinn, Jõe tn 4a

info@reterra.ee
6 001 004

Privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsusteade kirjeldab, kuidas Reterra Estate OÜ ja tema tütarettevõtted (käesoleva privaatsusteate tähenduses osaühing Reterra Estate, registrikood 12809907, aadress Jõe tn 4a, 10151 Tallinn, Eesti Vabariik, selle tütarühingud ja seotud ühingud, millede tegevus toimub „Reterra Estate“ või „Reterra“ brändi alt; edaspidi meie, Reterra) töötlevad potentsiaalsete ja olemasolevate klientide, nendega seotud isikute, müügikontaktide, veebilehtede ning sotsiaalmeediat külastajate ning teiste Reterra Estate tema teenuste osutamise raames kokku puutuvate andmesubjektide (edaspidi „teie“) isikuandmeid. Käesolev privaatsusteade kohaldub, kui kasutate, olete kasutanud või olete avaldanud kavatsust kasutada meie teenuseid, sh külastanud meie veebilehte või edastanud meile oma e-posti aadressi uudiskirjade saamiseks või olete esitanud meile tööle asumiseks kandidatuuri- või sooviavalduse.
Kirjeldatud juhtudel tegutseme teie isikuandmete vastutava töötlejana ning vastutame nende töötlemise eest.


TEIE ISIKUANDMETE KOGUMINE. Kogume teie isikuandmeid järgmistel viisidel:


TÖÖDELDAVAD ISKUANDMED.Töötleme järgmiste andmesubjektide järgmisi isikuandmeid:TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ÕIGUSLIK ALUS. Töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

Teie isikuandmeid võidakse töödelda ka juhul, kui see on konkreetsel juhul vajalik meie või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, samuti juhul, kui see on vajalik teie või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks.

Me ei töötle eriliigilisi isikuandmeid.


TÖÖTLEMINE NÕUSOLEKU ALUSEL. Võime samuti töödelda teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel (nt otseturunduse eesmärgil uudiskirjade saatmine). Kui töötlemine põhineb nõusolekul, võite nõusoleku igal ajal tühistada, võttes meiega ühendust allpool toodud kontaktandmetel või klõpsates iga e-kirja lõpus toodud lingil „eemaldada end uudiskirjast“. Märgime, et nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta nõusolekul põhineva töötlemise õiguspärasust, mida tehti enne nõusoleku tühistamist.


VOLITATUD TÖÖTLEJAD. Kasutame teie isikuandmete töötlemiseks hoolikalt valitud teenusepakkujaid (volitatud töötlejad). Sedasi toimides jääme täielikult vastutavaks teie isikuandmete eest.
Kasutame järgmiste kategooriate töötlejaid: andmete säilitamisteenuse pakkujad, e-posti teenuse osutajad, kliendisuhete haldamisteenuse osutajad, maaklerteenuse osutajad, ehitusteenuse osutajad, turunduse teenuste osutajad, makseteenuse osutajad, töövahenduse teenuse osutajad.
Kui te soovite üksikasjalikumat teavet meie volitatud töötlejate kohta (nt nende nimed ja asukoht), siis palun võtke meiega ühendust allpool toodud kontaktandmetel.


KOLMANDAD ISIKUD.
Jagame teie isikuandmeid kolmandate isikutega ainult siis, kui see on sätestatud käesolevas privaatsusteates, kui see on nõutud kohalduva õiguse alusel (nt kui oleme kohustatud jagama isikuandmeid ametivõimudega) või teie nõusolekul.
Võime jagada teie isikuandmeid Reterra Estate OÜ-ga soetud tütarettevõtetega, meie audiitoritega ja õigusnõustajatega. Sellise jagamise õiguslik alus on meie vastav õiguslik kohustus või õigustatud huvi.


ISIKUANDMETE EDASTAMINE VÄLJASPOOLE EUROOPA LIITU
Meie volitatud töötlejad võivad töödelda teie isikuandmeid väljaspool Euroopa Liitu (sh Ameerika Ühendriikides). Edastame teie isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu ainult siis, kui meil on selleks seaduslik alus, sealhulgas andmete saajale: i) kes asub riigis, kus on Euroopa Komisjoni hinnangul isikuandmete kaitse tagatud piisaval tasemel (see hõlmab organisatsioone, kes on sertifitseeritud Privacy Shield’i alusel); või ii) lepingu alusel, mis vastab Euroopa Liidu nõuetele isikuandmete edastamiseks väljaspool Euroopa Liitu asuvatele isikuandmete töötlejatele.
Kui soovite üksikasjalikumat teavet teie isikuandmete edastamise kohta väljapoole Euroopa Liitu (nt andmete saajate nimed ja edastamise seaduslik alus), siis palun võtke meiega ühendust kasutades selleks allpool toodud kontaktandmeid.


TURVALISUS
Rakendame teie isikuandmete kaitsmiseks tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, võttes arvesse (i) tehnoloogia taset, (ii) rakendamise kulusid, (iii) töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke ning (iv) teile tulenevaid riske. Sellised turvameetmed hõlmavad muuhulgas ligipääsuhaldust, töötajate koolitamist, kahefaktorilist autentimist, andmete krüpteerimine.ANDMETE SÄILITAMINE
Säilitame teie isikuandmeid nii kaua kuni on vajalik nende kogumise eesmärgil, nii kaua kuni on vajalik kaitsta meie huve või nii kaua kuni seda nõuavad kohalduvad õigusaktid.

Kui olete sõlminud meiega lepingu, säilitame teie isikuandmeid järgmiselt:

Kui olete registreerinud ennast mõne meie toote huviliseks, säilitame teie isikuandmeid 5 aastat arvates päevast kui olime teiega viimasena kontaktis.
Kui olete osalenud meie kliendipäeval ning te ei ole meiega sõlminud ühtegi lepingut, säilitatakse teie isikuandmeid 5 aastat arvates vastava kliendipäeva toimumisest. Meie poolt jäädvustatud foto- ja videomaterjali säilitame 5 aastat arvates vastava materjali jäädvustamisest.

Kui olete kandideerinud meile tööle, kuid kandidatuur osutub ebaedukaks, säilitame teie isikuandmed 1 kuu alates ametikohale, millele kandideerimine toimus, kandidaadi kinnitamisest. Teie eraldiseisva nõusoleku alusel säilitame vastavaid andmeid kuni 6 kuud arvates värbamisprotsessi lõppemisest. Kui olete edastanud meile oma kontaktandmed ja meie veebilehel laadinud oma CV, säilitame teie isikuandmeid kuni 6 kuud arvates andmete edastamisest.
Meie veebilehe küpsiste kaudu saadud teavet säilitame vastavalt küpsiste kasutamise eeskirjas kajastatule.


TEIE ÕIGUSED
Teil on enda isikuandmete suhtes kõik andmesubjekti õigused kohalduvate andmekaitsealaste õigusaktidega nõutud ulatuses.
Need õigused hõlmavad:
• ligipääsu taotlemist oma isikuandmetele;
• koopia saamist oma isikuandmetest;
• ebaõigete või mittetäielike isikuandmete korrigeerimist;
• isikuandmete kustutamist;
• isikuandmete töötlemise piiramist;
• isikuandmete ülekandmist;
• vastuväite esitamist isikuandmete töötlemisele, mis põhineb õigustatud huvil ning mida töödeldakse otseturunduse eesmärgil.
Selleks, et oma õigusi rakendada, võtke palun meiega ühendust kasutades selleks allpool toodud kontaktandmeid. Kui arvate, et teie õigusi on rikutud, on teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või hagi kohtusse.


PRIVAATSUSTEATE MUUTMINE
Kui meie isikuandmete töötlemise praktika muutub või kui meil tekib vajadus Privaatsusteate muutmiseks tulenevalt kohalduvatest andmekaitsealastest õigusaktidest, teistest õigusaktidest, kohtupraktikast või pädevate asutuste väljastatud suunistest või praktikast, on meil õigus Privaatsusteadet ühepoolselt igal ajal muuta. Sellisel juhul teavitame teid e-posti teel mõistlikult ette enne muudatuste jõustumist.


KOHALDUV ÕIGUS
Kuna oleme Eesti Vabariigis registreeritud ettevõte, siis teie isikuandmete töötlemisele kohaldub Eesti Vabariigi õigus.


KONTAKTANDMED
Juhul, kui teil on küsimusi seoses teie isikuandmete töötlemisega või kui soovite rakendada enda kui andmesubjekti õigusi, palun võtke meiega ühendust kasutades järgmiseid kontaktandmeid: aadress Jõe tn 4a, Tallinn 10151, e-posti aadress info@reterra.ee või telefon +372 6 001 004.